جفت شش “وبینار آشنایی با نرم افزارهای آماری”

یک پژوهشگر از ابتدایی ترین سطح یک پروژه پژوهشی یعنی نگارش پروپوزال تا نقطه نهایی اون یعنی انتشار یک مقاله…

117
30,000 تومان